Huren in Amulet

Disclaimer

Aan de website hureninamulet.nl is grote zorg en aandacht besteed, en wij streven ernaar om een zo zorgvuldig mogelijke weergave te geven van hetgeen wij door middel van de bouw wensen te realiseren. Ondanks onze inspanningen zou het desondanks kunnen voorkomen dat de website onjuiste en/of onvolledige en/of verouderde informatie bevat. De op de website aangeboden informatie en/of de (woon) producten wordt dan ook gedaan zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op de juistheid of volledigheid daarvan, zodat aan al de informatie op de website op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. Ovast Ontwikkeling 6 B.V. en/of haar moeder-, dochter- of zuster ondernemingen, CU communicatie, yoreM B.V., Waltmann Makelaars, Beumer Nieuwbouw en alle andere bij de ontwikkeling en beheer van de website betrokken partijen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische en/of redactionele fouten en/of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website en/of voor pagina’s van derde(n) waar naar op de website verwezen wordt.