Huren in Amulet

Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van Ovast Ontwikkeling B.V. (Ovast), waarin zij beschrijft hoe Ovast omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten en derden. Ovast is gevestigd te (3581 HD) Utrecht aan de Ramstraat nr. 27. Zij is ten behoeve van het nieuwbouwproject Amulet, waarvoor de website hureninamulet.nl (Website) is ontwikkeld en middels welke Website uw persoonsgegevens worden verwerkt c.q. die aan de basis staat van een ten behoeve van dit nieuwbouwproject met u in de toekomst te sluiten overeenkomst te bereiken via info@hureninamulet.nl

1.

Ovast verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten, dan wel omdat u onze Website bezoekt en omdat u deze persoonsgegevens zelf via het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de Website en/of bij het sluiten van een overeenkomst aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten en/of het invullen van het inschrijf- en/of contactformulier op de Website stemt u in met de verwerking hiervan. Ovast kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres (en geolocatie en surfgedrag)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de Website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Legitimatie (incl. Burgerservicenummer)
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Woonwensen op het gebied van aantal kamers, budget etc.
 • Koop of huurhuis
 • Inkomensgegevens (incl. eigen middelen)
 • Huidige hypotheekschuld

Daarnaast kan Ovast ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken. Te denken val aan:

 • kredietwaardigheidscheck
 • integriteitscheck

Een dergelijke check zal door een derde(n) worden gedaan, maar Ovast zal er op toezien dat uw persoonsgegevens alleen voor dit doel worden verwerkt.

2.

Ovast verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook indien de door haar ingeschakelde makelaars en/of andere bij het nieuwbouwproject Amulet betrokken derden de persoonsgegevens heeft/hebben verzameld, is Ovast verantwoordelijk voor de verwerking daarvan. Alleen Ovast bepaalt op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Uiteraard zal zulks op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden voldaan, en overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

3.

Ovast verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de navolgende doelen:

 • Het aan u verzenden van een nieuwsbrief, andere publicaties, relatiebeheer, en voor andere promotie- en marketingdoeleinden.
 • Het per e-mail en/of app u op de hoogte houden van actueel nieuwbouwaanbod in het gebouw Amulet en/of u hierover kunnen bellen.
 • Daarnaast u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en/of om u digitaal in te kunnen schrijven op het nieuwbouwproject Amulet en daarmee u te voorzien van informatie over producten en/of diensten en over het nieuwbouwproject Amulet.
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u en/of met een derde(n) in verband met de uitvoering van een dergelijke overeenkomst.
 • Middels uw persoonsgegevens ons de mogelijkheid bieden een woning toe te wijzen en vervolgens u de mogelijk te bieden om uw aankoopproces digitaal te (blijven) volgen.
 • U informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • Om uw (surf)gedrag op de Website en/of op andere websites te analyseren om daarmee de Website eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses.
 • Voor (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waar mogelijk geanonimiseerd.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.

Ovast gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren. Indien Ovast de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Ovast deze persoonsgegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

5.

Ovast zal zich bij de verwerking van persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks Ovast’ s beveiligingsmaatregelen toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: info@hureninamulet.nl.

6.

Ovast geeft u altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren of deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ovast. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. U dient een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht te voorzien van uw identiteitsbewijs en dit stuurt u naar info@hureninamulet.nl. Ovast zal dit zo snel mogelijk oppakken en uiterlijk binnen 28 dagen op uw verzoek reageren.

7.

Ovast gebruikt louter technische en functionele cookies. Bij het bezoeken van de Website heeft u met het gebruik daarvan ingestemd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Ovast gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt. Ook kan Ovast hiermee haar Website optimaliseren. Daarnaast plaatst Ovast cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Ovast op maat gemaakte content kan aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

8.

Ovast biedt u de mogelijkheid om al uw vragen en/of klachten over Ovast’ s privacyverklaring aan haar te stellen. U neemt daarvoor contact op via info@hureninamulet.nl. Mocht Ovast er met u over een klacht niet uitkomen, dan wijst Ovast u erop dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.